Puffin

Puffin. Lundefugl.

Du er ikke voksen før du kjenner en Lundefugl .
I min barndom, ungdom og i tidlig voksenalder har jeg registrert Lundefugl på sine streif innover Lyngenfjorden. Flott fugl har jeg nok tenkt, men ikke så mye mer.

Nå har dette endret seg til noe annet. Jeg er blitt glad og imponert over fugelen. Tenk å leve stortsett hele livet på havet. Alene og ensom, og komme tilbake hvert år til sin plass for å legge et egg. Fantastisk!

Det som er elendigheten nå er at tallet på Lundefugl som kommer inn til hekking er redusert.
Hva det skyldes kan være usikkert. Men, slik jeg leser tegningen kan det nok ha noe med klimaendringen som skjer. Mulig noen griner på nesa når jeg mener dette skyldes menneskeskapte klimaendringer, men det tror jeg er sannheten. Lundefuglen dør, så kommer vi andre på liste etter tur. Brutale tanker?
Kanskje.
Håper jeg tar feil.

Registrerer på vår tur i Shetland at bestanden er gått kraftig ned her og. Før, i gamledager som en kan si det på Snap, var bestanden mye, mye større.

Lundefuglen henter mat etter tur.
Flott fugl!

Puffin.

«You are not an adult until you know a Puffin».

In my childhood, youth and early adulthood, I recorded puffins on their forays into the Lyngenfjord. Great bird I probably thought, but not much more.

Now this has changed into something else. I have been delighted and impressed by the bird. Imagine living most of your life at sea. Alone and lonely, returning every year to its place to lay an egg. Fantastic!

The misery now is that the number of Puffins coming in to nest has been reduced.

What this is due to may be uncertain. But, as I read the drawing, it could probably have something to do with the climate change that is happening. Some may laugh when I say this is due to man-made climate change, but I believe that is the truth. The puffin dies, then the rest of us will be on the list in turn.

Maybe.

Hope I’m wrong.

Registering on our trip in Shetland that the stock has declined sharply here and. Before, in the old days as you might say at Snap, the stock was much, much larger.