heia, natur og ungdom

Jeg heier på Natur og ungdom som kjemper et viktig slag nå i sommer. Saken gjelder dumping av gruveavfall i Repparfjord. Det er godt å se at ungdommen passer på.

Litt om saken:
Kampen for å stoppe Nussirgruva og redde Repparfjord er en av Norges viktigste miljøsaker sammen med den lignende saken mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden i Vestland fylke.  Saken i Repparfjord handler om hva slags belastning Norge vil tillate for en allerede presset reindriftsnæring som både står for  miljøvennlig matproduksjon og er avgjørende for samisk kultur. Sakene handler om hvor høyt vi verdsetter våre ville fiskebestander som Norge har lovet å gi særlig beskyttelse. Repparfjord  og Førdefjorden er en viktige fjorder for både villaks og kysttorsk. Sakene handler også om hvorvidt Norge lever opp til vårt løfte om å være et foregangsland på sirkulær økonomi. Det mener vi er uforenelig med å dumpe overskuddsmasser på havet heller enn å kreve alternativ bruk av det.

Kilde; https://nu.no/saker/gruver/2021/05/teltleir-ved-repparfjord-i-sommer/

Google translate

I applaud Nature and Youth who are fighting an important battle this summer. The case concerns the dumping of mining waste in Repparfjord.

A little about the case:
The fight to stop the Nussir mine and save Repparfjord is one of Norway's most important environmental issues together with the similar case against dumping of mining waste in Førdefjorden in Vestland county. The case in Repparfjord is about what kind of strain Norway will allow for an already pressured reindeer husbandry industry that both stands for environmentally friendly food production and is crucial for Sami culture. The cases are about how much we value our wild fish stocks, which Norway has promised to provide special protection. Repparfjord and Førdefjorden are important fjords for both wild salmon and coastal cod. The cases are also about whether Norway lives up to our promise to be a pioneer in the circular economy. We believe this is incompatible with dumping surplus masses at sea rather than demanding alternative use of it.