Fem sekund

Fem sekund ryggtrening i bakken.

Skiskygger